ÔNG LÊ HUY HỮU HIỆP
Tổng Giám đốc

ÔNG NGUYỄN HỒNG PHÚC
Phó Giám đốc

BÀ VŨ THỊ HUẾ
Kế toán trưởng

ÔNG HOÀNG VĂN THAO
Phó Giám đốc