ÔNG LÊ HUY HỮU HIỆP
Tổng Giám đốc

ÔNG NGUYỄN HỒNG PHÚC
Phó Tổng Giám đốc

ÔNG HOÀNG VĂN THAO
Phó Tổng Giám đốc

ÔNG NGUYỄN PHƯƠNG HƯỚNG
Kế toán trưởng