ÔNG NGUYỄN TÀI NAM
Trưởng Ban Kiểm soát

ÔNG HOÀNG ĐỨC TRUNG
Thành viên Ban Kiểm soát

ÔNG NGUYỄN QUANG THI
Thành viên Ban Kiểm soát