ÔNG NGUYỄN ĐỨC TÀI
Chủ tịch HĐQT

ÔNG LÊ HUY HỮU HIỆP
Thành viên HĐQT

ÔNG HOÀNG VĂN THAO
Thành viên HĐQT

ÔNG NGUYỄN HỒNG PHÚC
Thành viên HĐQT

BÀ CHU THỊ HỒNG HẢO
Thành viên HĐQT