Ông Lê Huy Hữu Hiệp

Tổng giám đốc

Ông Lê Huy Hữu Hiệp

Tổng giám đốc

Ông Hoàng Văn Thao

Thành viên HĐQT

Ông Hoàng Văn Thao

Thành viên HĐQT

Bà Vũ Thị Huế

TP Kế toán - Tài vụ

Bà Vũ Thị Huế

TP Kế toán - Tài vụ

Bà Sái Thị Hồng Hoa

TP hành chính - tổng hợp

Bà Sái Thị Hồng Hoa

TP hành chính - tổng hợp

Chúng tôi đang tìm kiếm vị trí

TP Đầu tư - Xây dựng

Chúng tôi đang tìm kiếm vị trí

TP Đầu tư - Xây dựng

Ông Nguyễn Hồng Phúc

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Hồng Phúc

Thành viên HĐQT

Bà Võ Thị Thuận

TP Kế hoạch

Bà Võ Thị Thuận

TP Kế hoạch

Ông Nguyễn Hồng Dương

TP Nhân sự

Ông Nguyễn Hồng Dương

TP Nhân sự

Ông Nguyễn Văn Dũng

TP Kinh doanh

Ông Nguyễn Văn Dũng

TP Kinh doanh