Ông Lê Huy Hữu Hiệp

Tổng giám đốc

Ông Lê Huy Hữu Hiệp

Tổng giám đốc

Ông Hoàng Văn Thao

Phó Tổng Giám đốc

Ông Hoàng Văn Thao

Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Phương Hướng

Kế toán trưởng

Ông Nguyễn Phương Hướng

Kế toán trưởng

Bà Sái Thị Hồng Hoa

TP hành chính - tổng hợp

Bà Sái Thị Hồng Hoa

TP hành chính - tổng hợp

Chúng tôi đang tìm kiếm vị trí

TP Đầu tư - Xây dựng

Chúng tôi đang tìm kiếm vị trí

TP Đầu tư - Xây dựng

Ông Nguyễn Hồng Phúc

Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Hồng Phúc

Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Hồng Dương

TP Kế hoạch

Ông Nguyễn Hồng Dương

TP Kế hoạch

Ông Nguyễn Văn Dũng

TP Kinh doanh

Ông Nguyễn Văn Dũng

TP Kinh doanh